شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۵۹

ای چرخ ز مهر زیر میغت برده
گیتی به ستم اجل، به تیغت برده
پرورده به صد ناز جهانت اول
و آخر ز جهان به صد دریغت برده
پر بازدیدترین اشعار