شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۵۶

در زیر دو ابروی کژت پیوسته
با چشم تو آن سه خال در یک رسته
آن خال که بر گوشهٔ چشمست ترا
نقش سه بنفشه و دو نرگس بسته
پر بازدیدترین اشعار