شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۵۵

گفتم: دلت ار با من شیداست بگو
گفت: آنچه دلت ز وصل من خواست بگو
گفتم که: دل اندر کمرت خواهم بست
گفتا که: چه دیده‌ای درو؟ راست بگو
پر بازدیدترین اشعار