شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۰۵

کردند دگر نگاربندان از ناز
در دست تو دستوانه از مشک طراز
تا کیست که خواهیش به دستان کشتن؟
یا چیست که بر دست همی گیری باز؟
پر بازدیدترین اشعار