شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۰۴

چون دوستی روی تو ورزم به نیاز
مگذار به دست دشمن دونم باز
گر سوختنیست جان من هم تو بسوز
ور ساختنیست کار من هم تو بساز
پر بازدیدترین اشعار