شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱۰۳

ای کرده مهندسانت از ساز سپهر
از برج و ستاره گشته انباز سپهر
شکل تو فگنده از فلک تشت قمر
نقش تو نهاده بر طبق راز سپهر
پر بازدیدترین اشعار