شاعر

اوحدی

عنوان

رباعی شمارهٔ ۱

چون یاد کنم طبع طربناک ترا
و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا
خواهم که: گذر بر سر خاک تو کنم
در ساعت و بر سر کنم آن خاک ترا
پر بازدیدترین اشعار